Lamers Grotestedenbeleid is:

een bureau dat onderzoekt, adviseert, uitvoert en leermogelijkheden organiseert. Ons uitgangspunt voor handelen is de complexiteit van een gegeven situatie. Zo kunnen wij altijd maatwerk leveren. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijke inzichten en onze ruime ervaring met complexe processen. Voor een adequate aanpak van een opdracht maken wij optimaal gebruik van de deskundigheid en inspiratie van betrokken professionals.

Wij verstrekken advies en in de meeste situaties voeren wij deze ook uit. Uitsluitend de uitvoering van een advies bewijst de waarde ervan en bewerkstelligt de gewenste veranderingen in de praktijk. Dat doen wij op zorgvuldige wijze, waarbij de inbreng van betrokkenen groot is, gericht op de meest adequate oplossing van de problematiek. Door verbindingen aan te brengen tussen instellingen en professionals en door de aandacht op de problematiek te vestigen zoals die ervaren wordt door de doelgroep, behalen wij duurzame resultaten in complexe situaties.

Regievoering vormt voor overheden en maatschappelijke organisaties een grote opgave, vaak door veel controle mechanismen. Lamers Grotestedenbeleid maakt problemen hanteerbaar, heeft oog voor de standpunten van de doelgroep(en), en werkt team- en resultaatgericht samen met professionals uit verschillende organisaties. Zo ontstaat op een vanzelfsprekende manier innovatie. Lamers Grotestedenbeleid staat hierbij midden in de praktijk en vormt de onmisbare schakel tussen beleid en uitvoering.

Lamers Grotestedenbeleid hanteert een incrementalistische aanpak, dat wil zeggen het doel, de visie die de opdrachtgever van belang vindt is leidend echter de weg naar de uiteindelijke oplossing ligt niet van te voren vast maar is afhankelijk van de belemmeringen en de kansen die zich tussentijds voordoen en de inspiratie van de betrokkenen. De expertise, inspiratie en betrokkenheid van de professionals vormen voor Lamers Grotestedenbeleid het uitgangspunt, met aandacht voor een oplossing van de problematiek en participatie zoals deze bij uitstek door de doelgroep(en) wordt ervaren. In nauwe samenwerking met de betrokken professionals maakt Lamers Grotestedenbeleid vooraf scherpe probleemanalyses, formuleert heldere doelstellingen en geeft vervolgens gelegenheid om met elkaar vernieuwende oplossingen te zoeken. Professionaliteit, integriteit en bevlogenheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Lamers Grotestedenbeleid participeert in (inter)nationale academische netwerken; onder andere het project Dwell-On (Parijs, Rome, Budapest, Rotterdam), Connections  (acht steden in Europa), de samenwerking tussen Londen- Rotterdam en de conferentie ‘Mensen maken de stad’ Rotterdam- Koln, Duisberg, Arnhem. Onze participatie houdt in: het actief deelnemen aan het wetenschappelijk debat, het verzorgen van presentaties op congressen en symposia, en het aanbieden van leermogelijkheden in Nederlandse en verschillende andere Europese steden.