Kernwaarden:

Dit zijn de kernwaarden van Lamers Grotestedenbeleid. Ze zijn leidend in het denken en doen van ons werk. Integriteit Lamers Grotestedenbeleid staat voor integer handelen. Integer omgaan met alle betrokken organisaties betekent dat rekening gehouden wordt met de kernverantwoordelijkheden en de verschillende organisatieculturen. In alle openheid vindt afstemming plaats over de vastgestelde doelen en verantwoordelijkheden. Om goed met elkaar samen te werken, is het uitwisselen van informatie van groot belang. Nog meer dan de wettelijke kaders is het vertrouwen dat professionals in elkaar stellen cruciaal. Voorwaarde hiertoe is het zorgvuldig omgaan met informatie en het integer omgaan met de professionals van de verschillende organisaties. Het leren en waarderen van verschillen tussen mensen en tussen organisaties. Integer omgaan in het werk betekent voor Lamers Grotestedenbeleid: geen misbruik maken van vertrouwelijke informatie, geen sociaal wenselijke antwoorden geven, geen medewerking verlenen aan een roddelcircuit en geen ondoorzichtige procedures voeren. Kwaliteit Lamers Grotestedenbeleid staat voor vakmanschap, dus voor kwaliteit. Kwaliteit betekent het grondig zoeken naar antwoorden op de gestelde vraag vanuit deskundigheid en met medewerking van de betrokkenen. Mogelijk worden de gebaande paden verlaten om nieuwe wegen in te slaan. Door creativiteit, betrokkenheid en nieuwsgierigheid zoekt Lamers Grotestedenbeleid samen met anderen passende antwoorden op de gestelde problematiek. Oplossingsgericht werken is van groter belang dan het te snel aandragen van een oplossing die niet past op het probleem.  Kwaliteit uit zich ook in duurzaamheid. Een resultaat wordt ingebed in een methode van werken, in beleidsuitgangspunten, in een structuur en/of in een organisatie zodat het onderhouden en vernieuwd kan worden. Het leren is automatisch verbonden aan kwaliteit omdat je met elkaar reflecteert hoe je het beste kan bieden. Verbinding Verbindingen tussen organisaties zijn nodig om gezamenlijke doelen te realiseren. Lamers Grotestedenbeleid staat voor het aangaan van verbindingen. Om complexe problemen te kunnen aanpakken, is de medewerking van meerdere organisaties noodzakelijk. Deze organisaties worden betrokken bij het proces door naar het probleem en de oplossing vanuit meerdere perspectieven te kijken. Door deze perspectieven en beelden met elkaar te delen, kunnen verbindingen met elkaar aangegaan worden. Het is weinig zinvol als partijen zich in loopgraven nestelen en uitsluitend verwijten naar elkaar maken. Dat leidt tot gedrag waarbij de problematiek in stand blijft en bijvoorbeeld alleen een schuldvraag centraal staat. Verbinding wordt gezocht door met elkaar helder te omschrijven wat het probleem is. De problemen worden niet overdreven én niet ontkend. Elke organisatie heeft een kernverantwoordelijkheid en een eigen organisatiecultuur. Vanuit de erkenning van verschillende verantwoordelijkheden en door duurzame verbindingen aan te brengen, worden gestelde doelen verwezenlijkt. De strijd tegen een hardnekkige problematiek win je als team en niet met solistische spelers. Als mensen prettig samenwerken, ontstaat humor. Door luchtigheid aan te brengen in moeilijke situaties wordt de synergie vergroot. Dit zorgt voor een grotere onderlinge verbondenheid. Humor en plezier hebben in het werk hangt samen met verbondenheid. Resultaatgerichtheid Uiteindelijk is de uitvoering van het beleid merkbaar voor de burgers. Bij elke problematiek gaat het om een andere groep van burgers. Bijvoorbeeld bewoners van een bepaalde wijk, een specifieke groep jongeren, scholieren, daklozen, groepen burgers die niet geaccepteerd worden, kinderen met bepaalde problematiek. Lamers Grotestedenbeleid staat voor het analyseren van de problematiek, dit omzetten in beleid en het daadwerkelijk uitvoeren van het gezamenlijk gedragen beleid. Met de uitkomsten van rapportages en evaluaties vindt bijstelling plaats van de werkwijze om de effectiviteit te vergroten. Zo ontstaat een methodiek, in overleg met professionals, die daadwerkelijk antwoord  geeft op een gesteld probleem. Door te leren van ervaringen en door onorthodoxe methoden te hanteren, ontstaat innovatie als een natuurlijk proces. Te vaak worden beleidsplannen opgesteld en niet uitgevoerd. Te vaak worden willekeurige maatregelen uitgevoerd om aan de wens van snel handelen tegemoet te komen. Door het gezamenlijk vaststellen van de gewenste situatie en vervolgens af te spreken wie wat doet, ontstaat daadkracht. Openheid, humor en inspiratie werken ook mee aan de resultaatgerichtheid. Lamers Grotestedenbeleid staat voor duurzaamheid van resultaten. Dit betekent dat we resultaten op de korte termijn willen koppelen aan beleid op de langere termijn; en wel op een zodanige manier dat flexibiliteit in de overlegstructuur behouden blijft. Bovenstaande kernwaarden vormen de basis van ons denken en zijn bepalend voor ons handelen. Een opdrachtgever die afscheid nam van medewerkers van Lamers Grotestedenbeleid verwoordde het als volgt: “Om mijn afscheidswoord voor te bereiden, heb ik even op de website gekeken. Wat mij trof is dat het klopt: wat daar staat aangegeven als jullie kernwaarden zie ik terug in de praktijk. Waaraan ik wil toevoegen dat ik jullie hartelijk bedank voor de collegialiteit.”